Prawa i obowiązki dziecka

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 W OLSZTYNIE

1. Wychowankowie przedszkola mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3) poszanowania godności osobistej,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania,
5) swobody wyrażania myśli i przekonań,
6) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
7) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej,
8) przygotowania do samodzielnego życia,
9) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowania ich potrzeb,
10) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej,
11) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
12) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
13) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,
14) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
15) wprowadzania w kulturę bycia,
16) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1) szanowanie odrębności każdego kolegi,
2) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
3) szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności,
4) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
5) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
7) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
8) przestrzeganie zasad podporządkowania się kolegom pełniącym dyżury,
9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie wycieczek i spacerów,
10) pomaganie słabszym kolegom,
11) przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich, jak: dobro, miłość i piękno.