Rekrutacja 2022/2023

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zobowiązani są dostarczyć do przedszkola

 „Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola”

lub potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie,

za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego

       w terminie 13.04.2022r. – 19.04.2022r.  do godz. 15.00

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 „Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” do pobrania:

Oświadczenie woli

 

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

odbędzie się zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

 Zarządzeniem nr 2/2022 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2022/2023

 UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2022/2023:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 marca 2022 r.

od godz. 8.00

do 16 marca 2022 r.

do godz. 15.00

od 02 sierpnia 2022 r.

od godz. 8.00

do 05 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 marca 2022 r.

do 11 kwietnia 2022 r.

od 06 sierpnia 2022 r.

do 16 sierpnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2022 r.

godz. 14.00

17 sierpnia 2022 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

od 13 kwietnia 2022 r.

do 19 kwietnia 2022 r.

do godz. 15.00

od 18 sierpnia 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2022 r.

godz. 14.00

23 sierpnia 2022 r.

godz. 14.00

 

Ważne:

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się

2 marca 2022 r. o godz. 8.00

Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu w terminie

od 2 marca 2022 r. do 16 marca 2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie, która zostanie udostępniona przed rekrutacją

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/Offers/FilterZP

Rodzic może wybrać 3 przedszkola .

Pisemny wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru.

  • Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci 3-6 letnich z zastosowaniem tych samych kryteriów.

  • Do przedszkola przyjmuje się kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.

  • Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca, po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełosprawność obojga rodziców  kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać 80 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

UCHWALE Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609).

Są to następujące kryteria:

1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica, w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 25 punktów,

2) kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata – 20 punktów,

3) uczestniczenie rodzeństwa kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 15 punktów,

4) przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

  1. do 150% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 15 punktów,

  2. od 151% do 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 10 punktów,

  3. powyżej 250% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 5 punktów.

 

Komunikat  dotyczący Systemu Elektronicznej Rekrutacji

Drodzy Rodzice.

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

odbędzie się przy wsparciu Systemu Elektronicznej Rekrutacji

dostępnego pod następującym adresem:

https://naborp-kandydat.edukacja.olsztyn.eu/olsztyn/News

System Elektronicznej Rekrutacji jest intuicyjnym narzędziem wspomagającym proces naboru w jednostkach oświatowych Gminy Olsztyn. System ten umożliwia m.in. :

– złożenie wniosku wraz z załącznikami w procesie rekrutacji bez wychodzenia z domu – dotyczy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany;

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci złożenia pisemnego oświadczenia – dotyczy obojga rodziców/opiekunów prawnych posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany;

– podgląd wniosku na każdym jego etapie rekrutacji, sprawdzenie aktualnego statusu wniosku oraz wyników naboru.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w zakładce ZASADY NABORU oraz z instrukcją jak „krok po kroku” złożyć wniosek, którą znajdą Państwo na głównej stronie PUO:

https://edukacja.olsztyn.eu/

Dodatkowo przekazujemy Państwu nagranie, w którym znajduje się informacja o najważniejszych elementach rekrutacji dziecka do przedszkola:

https://youtu.be/AtmYhRLu4Ro

Znajdą Państwo w nim podstawowe wskazówki, w jaki sposób przejść przez proces rekrutacji. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obsługi systemu, udostępniamy także podręcznik ze szczegółowym opisem znajdujący się w zakładce Pomoc.