Terapia pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna, zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym. Jest to szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka. Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. Wpływa za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji.

Zajęcia terapii pedagogicznej w naszym przedszkolu prowadzi
mgr Marlena Waniewska – nauczyciel terapeuta

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu:
– środa, godz. 8.30 – 11.30 lub 12:00 – 15:00

Terapia pedagogiczna - Twórcze Przedszkole

 

Terapią pedagogiczną mogą być objęte dzieci, które wykazują:
– zaburzenia percepcji wzrokowej,
– zaburzenia percepcji słuchowej,
– opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego, w tym procesu lateralizacji,
– zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych,
– zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– zaburzenia manualno-grafomotoryczne,
– specyficzne trudności matematyczne w tym zaburzenia w orientacji przestrzennej,
– specyficzne trudności w przygotowaniu do czytania i pisania.

 

Metody stosowane w trakcie terapii wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka:

 • elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona
 • wybrane techniki relaksacyjne
 • ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie,
musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.
Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania”
 (Janusz Korczak)

 

Propozycje zajęć do wykonania w domu 31.03.2021 r.

 • „Kółka małe, kółka duże…”.- zabawa ruchowa – ćwiczenie płynności ruchów, utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, Kółka małe, kółka duże, Głowa prosto, ręce w górze, Najpierw w prawo, potem w lewo, Tak się buja w lesie drzewo
 • Karty Pracy do pobrania
 • Karta pracy 1
 • Karta pracy 2
 • Karta pracy 3

Propozycje zajęć do wykonania w domu 07.04.2021 r.

 • ,,Łańcuch sylabowy” – rozpoczynamy zabawę wypowiadając dwusylabowy wyraz, dziecko powtarza wyraz i dzieli go na sylaby. Druga sylaba staje się początkiem nowego wyrazu powstałego np: wa – ta (wata), ta – ma (tama), ma – ki (maki), ki – je (kije), je – my (jemy), my – dło (mydło) tak aż do wyczerpania pomysłów
 • ,,Znajdź różnicę na obrazkach” Znajdź różnicę na obrazku
 • ,,Podział wyrazów na sylaby i głoski” dzielenie nazw wybranych przez dziecko zabawek

 

Propozycje zajęć do wykonania w domu 14.04.2021 r.

 • „Figury” rozpoznawanie figur geometrycznych, nazywanie ich i określanie kolorów 
 • Przeliczanie figur: Ile jest figur czerwonych/żółtych/niebieskich? Ile jest wszystkich kół/kwadratów/trójkątów? Ile jest figur czerwonych i niebieskich? Ile jest figur żółtych i niebieskich?
 • Karty Pracy do pobrania –  pokoloruj tyle elementów ile wskazuje liczba oczek